Lịch Bảo Trì KUBET

09:25 AM
AES tiến hành bảo trì. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

09:30 AM
BIDV Ngân hàng bảo trì đột xuất. Đã đóng rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

10:18 AM
BIDV Ngân hàng bảo trì hoàn tất. Mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

11:61 AM
MOMO quét mã bảo trì. Đã đóng nạp tiền, xin quý hội viên lưu ý!

01:08 PM
AES Casino bảo trì đột xuất .Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

07:09 AM
VIB Ngân hàng bảo trì đột xuất. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

08:00 AM
KS Bắn Cá bảo trì từ 08:00 đến 09:00. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

08:44 AM
Chức năng chuyển quỹ 3D Games bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh game, xin quý hội viên lưu ý!

08:49 AM
KS Bắn Cá bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh game, xin quý hội viên lưu ý!

09:36 AM
VIB Ngân hàng bảo trì hoàn tất .Mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

04:00 AM
Thời gian từ 04:00 đến 08:30 sáng GMT+7, tạm ngưng mọi hoạt động trang mạng. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

08:36 AM
Trang mạng bảo trì hoàn tất, nạp và rút tiền đã mở.
KU Casino, KA Games, DS games bảo trì chưa hoàn tất. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

08:59 AM
KU Casino bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh game, xin quý hội viên lưu ý!

10:08 AM
DS games bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh game, xin quý hội viên lưu ý!

12:18 AM
SABA Thể Thao bảo trì từ 12:15 đến 14:35.Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

08:00 AM
DS Game bảo trì từ 8:00 đến 13:00 đột xuất. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

08:00 AM
Saba thể thao bảo trì từ 13:15 đến 16:00 đột xuất. Đã đóng sảnh bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

12:28 AM
DS Game bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh game, xin quý hội viên lưu ý!

13:49 AM
VTB Ngân hàng bảo trì hoàn tất. Đã mở lại nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

11:06 AM
MOMO bảo trì, đột xuất. Đã đóng mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

11:06 AM
AVIA E-Sports bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh game, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

07:33 AM
TCB Ngân hàng bảo trì đột xuất. Đã đóng mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

09:42 AM
TCB Ngân hàng bảo trì hoàn tất. Đã mở lại nạp tiền, xin quý hội viên lưu ý!

10:26 AM
VCB Ngân hàng bảo trì đột xuất. Đã đóng mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

11:04 AM
VCB Ngân hàng bảo trì hoàn tất. Đã mở lại nạp tiền, xin quý hội viên lưu ý!

11:20 PM
MOMO bảo trì . Đã đóng cổng nạp, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

09:54 AM
BIDV Ngân hàng bảo trì đột xuất. Đã đóng mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

11:11 AM
MOMO  bảo trì đột xuất. Đã đóng mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

10:47 AM
BIDV Ngân hàng bảo trì hoàn tất. Đã mở lại nạp tiền, xin quý hội viên lưu ý!

12:01 PM
CMD Thể Thao bảo trì từ 12:00 đến 16:00 . Đã đóng sảnh game bảo trì, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

10:37 AM
ACB Ngân hàng bảo trì đột xuất. Đã đóng mở nạp rút tiền, xin quý hội viên lưu ý!

11:26 AM
ACB Ngân hàng bảo trì hoàn tất. Đã mở lại nạp tiền, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….

09:00 AM
SA Casino bảo trì từ 09:00 đến 11:30. Đã đóng sảnh, xin quý hội viên lưu ý!

10:00 AM
WM Casino bảo trì từ 10:00 đến 13:30. Đã đóng sảnh, xin quý hội viên lưu ý!

11:49 AM

SA Casino bảo trì hoàn tất. Đã mở lại sảnh, xin quý hội viên lưu ý!

Đang cập nhật liên tục ….